Inschrifttafel Nr. 35 | Fundstücksnr. 11528 | 90 x 115 mm

Foto: Ostmann und Hempel Restaurierung und Handwerk GmbH


Inschriftstext:

Ossa Bernhardincae Henriettae Carolinae, Comitissae De Zech, Nata fuit d. 29. April. ao MDCCXLVIIIdenata d.6 Junii, a.e.


zurück zur Übersicht